Өндөр хурдны утсан тээрэм дэх тэнцвэртэй ачааллын оновчтой дамжуулалтын загвар